Sabtu, 26 May 2018
radarmadura
icon featured
Puisi

Puisi Madura Rofiqi Mastnay

Minggu, 21 Jan 2018 04:30 | editor : Abdul Basri

Puisi Madura Rofiqi Mastnay

Lalampana Ke Ajji

K.H Naqib Hasan.

Molae lamba’ aba’ posang

Nyare labang se adhadhang

Kaangguy nyare elmo se lako elang.

Dhari bara’ ka temor

Aba’ ta’ gellem tatemmo

Dha’ lalampana ajunan se nyonyor

Saebu pangarep terbi’

E dhalem badanna aba’ dibi’

Kaangguy ekasango odhi’

Sampe’ bila mate pagi’

E bakto aba’ ajelling

E santa’na angen se dhari temor

Ampon aoba mera

Langnge’ se celleng ampon madumpa aeng

Ka tana se bacca, dhari aeng socana santrena.

Sadaja mahlok ta’ narema

Bila ajunan ampon serna

Dhari kaodhi’anna oreng sakabbinna.

Taman Pagi, 2018

 

....................

Nete Pate

 

Cellep rassana badan

Se nyekep ojan

Dhari jalan sampe’ tojjuwan

Dika taleyep e dhalem embanan se kacep

Aba’ molae lebur

Aba’ songay se eamba’ dhari onjur

Ka olona omba’

Dhari lamba’ ate tako’

Nete e attassa kaba’

Karana pate, se tako’ oreng amba’

Taman Pagi, 2018

 

...................

Samoga’a

Ka’-bungka’an abuwa kabbi

Duli nyambit rabuna nabi

Se elang abali

Oreng-oreng ta’ lako ajanji.

Kebbun Sore, 2018

 

..............................

Aeng se Tajem

Tajem ojan se nyapcap

Dhari lagnge’ se atekkap

Gaggar ka pajung se ekepkep

E tanang se cellep

Dhari lamba’ dika lako kalowar aeng mata

Karana edinggal dunnya

Kalaban oreng towa dhuwa’na

Se alaherragi dika e dunnya paneka

Taman Pagi, 2018

 

.....................

Ealang Tabing Socce

E bakto aba’ sareng dika

Saleng kennal e laen disa

Aba’ aromasa daddi oreng se kobasa

E nalekana sorat se etoles

Ngangguy andhang se bunga

Ban langnge’ se sossa

Sanonto dika ampon loppa

Dha’ jang-bajangan se eanggi’ lamba’ rowa.

Taman Pagi, 2018

 

.....................

Talebat Taresna

 

Rassana ta’ kowasa

Bila rassa sake’

Nyelket e badan reya

Esonteka tako’ sake’

Eporaka tako’ carre

Tape sanonto dika ampon tega

Jau dhari badan kaula

Sake’ reya kenneng ja-kaja.

Bula paggun sabbar

Maske ate la taobbar

Kebbun Sore, 2018

 

.................

*)Siswa kelas XI MAT Annuqayah sekaligus santri PPA Lubangsa Utara. Aktif di pengurusan sanggar Sabda.

(mr/*/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia